top of page

STATUT NADAČNÍHO FONDU PRO LEPŠÍ PÉČI

Všeobecné nadační podmínky

V platném znění ke dni 15.4.2021


 

I. Preambule

Tyto všeobecné nadační podmínky (dále jen „VNP“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) poskytování nadačních příspěvků. Účelem VNP je vymezit a upřesnit práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené mezi Nadačním fondem Pro lepší péči (dále jen „NF“) na jedné straně a příjemcem nadačního příspěvku na straně druhé (dále jen „Příjemce“ nebo také „potenciální Příjemce“ či „Žadatel“).   

II. Úvodní ustanovení

1. Ustanovení odchylná od VNP je možné sjednat ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku (dále jen „smlouva“). Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VNP.

2. Ustanovení VNP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a VNP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

3. Znění VNP může NF měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VNP.     

III. Žádost o nadační příspěvek

1. Poté, co potenciální Příjemce vyplní přihlášku na webové stránce NF nebo písemný formulář doručený NF, může podat žádost o nadační příspěvek.

2. Žádost o nadační příspěvek je dostupná na webové stránce NF https://www.prolepsipeci.cz/žádost

3. Při vyplnění žádosti o nadační příspěvek je žadatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

4. Je-li Žadatelem fyzická osoba, je rovněž nezbytné, aby souhlasila se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů tvoří přílohu k žádosti o nadační příspěvek.

5. Žádost o nadační příspěvek přezkoumává a hodnotí správní rada NF na svém zasedání. Pokud správní rada žádost schválí, NF a Příjemce musí před prvním poskytnutím nadačního příspěvku uzavřít smlouvu.

6. Na schválení žádosti o nadační příspěvek nemá Žadatel právní nárok.

 

IV. Uzavření smlouvy

1. Smluvní vztah mezi NF a Příjemcem vzniká podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Smlouva se uzavírá písemně v českém jazyce. V případě, že Příjemce bude jiné než české nebo slovenské národnosti, je třeba vyhotovit dvoujazyčnou smlouvu, tj. zejm. v českém a anglickém jazyce, přičemž přednost má vždy české znění smlouvy.

3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 6 měsíců, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak (dále jen „doba realizace“).

V. Nadační příspěvek

1. NF poskytuje nadační příspěvek buď jednorázově na jednu konkrétní věc/akci/projekt nebo opakovaně jako pravidelnou měsíční podporu určité činnosti, a to na základě rozhodnutí NF a v souladu s konkrétním nadačním programem.

2. Výše jednorázového nadačního příspěvku se odvíjí od nákladů na danou akci či projekt nebo od výše ceny konkrétní věci či produktu.

3. Výše pravidelně se opakujícího měsíčního příspěvku se odvíjí od množství a typu činnosti (aktivity) Příjemce spadající pod účel NF.

4. Každý poslední měsíc, kdy by mělo dojít k uplynutí doby realizace smlouvy, je NF oprávněn zvýšit nebo snížit měsíční příspěvek za tento měsíc dle svého uvážení a pravidel konkrétního nadačního programu.

5. Nadační příspěvek bude NF zasílat na bankovní účet Příjemce, který Příjemce uvedl v záhlaví smlouvy.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato verze VNP je platná a účinná od 15.04.2021. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na https://www.prolepsipeci.cz/.

2. V případě, že by některé ustanovení VNP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VNP.

3. Nestanoví-li tyto VNP jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

4. Příjemce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti s poskytováním nadačních příspěvků.

bottom of page